Hóa đơn điện tử gồm những loại nào ?

Để giúp các doanh nghiệp đang tìm hiểu về hóa đơn điện tử có thêm thông tin về loại hình này, bài viết dưới đây sẽ giúp các đơn vị nắm rõ về các loại hóa đơn điện tử.

Phân loại hóa đơn điện tử

Theo Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ, hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 • Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 • Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119.

Doanh nghiệp cần nắm rõ các loại hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp cần nắm rõ các loại hóa đơn điện tử

Xem thêm: Cách kê khai thuế qua mạng.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Doanh nghiệp cũng có thể tham khảo điểm b Khoản 1 Điều 6 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 để nắm được ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn tương ứng với từng loại hóa đơn điện tử.

Cụ thể:

 • Ký hiệu mẫu số hoá đơn bao gồm 1 hoặc 2 ký tự thể hiện loại hóa đơn.

Bảng ký hiệu của mẫu hóa đơn

Bảng ký hiệu của mẫu hóa đơn

 • Ký hiệu hóa đơn điện tử bao gồm 05 ký tự:

02 ký tự đầu tiên để phân biệt hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế: CM/KM

Riêng đối với hóa đơn điện tử của máy tính tiền thì bổ sung 3 ký tự viết tắt của cụm từ “Máy tính tiền”

 • MTT sau 2 ký tự phân biệt HĐĐT có mã hoặc không mã.
  • 02 ký tự tiếp theo thể hiện năm khởi tạo hóa đơn điện tử.
  • 01 ký tự cuối cùng để phân biệt hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp, hóa đơn điện tử của các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng:
 • Ký hiệu của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh: L
 • Ký hiệu của hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (trừ các trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đặc thù): X
 • Ký hiệu của hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đặc thù: D

Nắm rõ các loại hóa đơn điện tử là một trong những bước đầu trong quá trình tìm hiểu về loại hình hóa đơn này. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tìm đến những nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử chuyên nghiệp, uy tín để được tư vấn kỹ càng, đẩy nhanh quá trình tìm hiểu và chuẩn bị chuyển đổi cho kịp thời hạn 01/11/2020.

label,

About the author

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *